24.11.2017. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ФАСАДА СТАМБЕНИХ, ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ФАСАДА СТАМБЕНИХ, ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ
24. новембар 2017. год.

На седници Градског већа Града Чачка, одржаној у петак 24. новембра 2017. године, једногласном одлуком је усвојен Програм уређења фасада стамбених, пословних и стамбено – пословних зграда које се налазе у екстра зони града Чачка за 2017. годину.

Известилац по овој тачки дневног реда је био Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције Чачак, који је истакао да је Програм донет у свему сагласно члану 9. став 3. Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка. Овим Програмом се одређује редослед зграда за уређење фасада, са висином трошкова утврђених на основу предмера и предрачуна потребних радова на уређењу фасада, у висини расположивих средстава предвиђених Финансијским планом Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину. Приоритет имају зграде са највећим степеном хитности за извођење радова, а онда и значајем фасаде зграде за укупни изглед града. Поред тога, критеријуми за утврђивање редоследа зграда су и културно и историјско наслеђе, односно амбијентална целина.

Комисија образована решењем градоначелника је овога пута одлучила да средства определи за зграду Економске школе, у улици Господар Јовановој број 1 (фасада на делу старе зграде и фасада на делу нове зграде), у које сврхе ће бити утрошено 2.468.994,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 2.962.792,80 динара, са урачунатим ПДВ-ом. Градска стамбена агенција Чачак ће у име Града закључити уговор са подносиоцем пријаве, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна у погледу суфинансирања радова на уређењу фасаде зграде.

Драшкић је, такође, подсетио да је Градска стамбена агенција Чачак претходно расписала јавни позив за прикупљање пријава за суфинансирање фасада зграда у екстра зони града Чачка, који је објављен у недељном листу Чачански глас дана 29. септембра 2017. године. Комисија је констатовала да је пријава Економске школе поднета благовремено и да је потпуна, те је оценила максималним бројем бодова за утврђивање ранг листе, односно са 15 бодова.